1. Политика за достоверност

1.1. Настоящите правила са официални документи на сайта, www.bg-zone.com (препоръчани от „Администрация“) и определят обработването и защитават информацията за физически лица (заявени по-долу „Потребители“), отговарящи на сайта и / или приложението „, www.mobg.eu“ (добавено - Слушане).

1.2. Целта на настоящите правила е да се прави правилна защита на информацията за Потребителите, като се използват лични данни, от неправомерно достъпни и съществуващи.

1.3. Открийте, свържете се със съхранението, съхранението, разширете и защитите информацията за Потребителите, трябва да се спазвате от правилата, Споразумението с потребителите (Лицензирано изискване) и да се разглежда правителството на Република България.

1.4. Администрацията има право да прави правилно изменение и / или решения, за да съществува настоящите правила, без специално известие за нуждите на потребителите. Потребителят трябва да провери действително на настоящите правила за промени и / или решения. Постоянното използване на Услугата от Потребителя следете за промените и / или решенията в настоящите правила Правила за изискване от Потребителя и неговото внимание е свързано с промените и / или съмненията.

1.5. Тези правила се разработват и използват в съответствие със Споразумението с потребителя. Ако има противодействие на защитата на информацията за използването на Услугата между тези Правила и Споразумението с потребителите и / или Правилата за услуга, тези правила са подредени на информация.

1.6. Когато отговаряте на Услугата и на нейната функционалност, Потребителят създава възможност да се увери в това. В случай на несъгласие на Потребителите трябва да се използва на настоящите Правила, служи на Служба и Нейната функционалност трябва да бъде решавано изчезнат на всички данни от личните Ви акаунт, какъвто и на всички Ваши реклами.

1. Условия за ползване MOBG.EU

1.1. Осигурявайки на Потребителите възможност да използват Услугата, Администрацията, действайки разумно и добросъвестно, счита, че Потребителят:

-има всички необходими права, които му позволяват да се регистрира и да влезе в Услугата и да я използва;

-посочва достоверна информация за себе си в обемите, необходими за използване на Услугата;

-осъзнава, че информацията в Услугата, публикувана от Потребителя за него самия, в частност неговото фамилно име, фамилия, местоположението в определен момент, е или може да бъде достъпна за други Потребители на услуги и интернет потребители, може да бъде копирана и разпространена от такива Потребители;

-осъзнава, че някои видове информация, прехвърлена на други Потребители от нея, не могат да бъдат изтрити от Потребителя;

-запознат с тези Правила, изразява съгласието си с тях и поема правата и задълженията, посочени в тях.

1.2. Администрацията не проверява точността на получената (събрана) информация за Потребителите, освен когато такава проверка е необходима, за да се изпълнят разпоредбите на приложимия закон и / или задължения към Потребителя.

3. Целите на обработката на информация

Администрацията обработва информация за потребителите, включително техните лични данни, за да

- изпълнение на задълженията на Администрацията към Потребителите по отношение на използването на Услугата;

-подобряване и усъвършенстване на Услугата и нейните функционални възможности, както и разработване на нови функционални възможности и инструменти на Услугата;

- информиране на Потребителя за развитието на Услугата и нейните функционални възможности, рекламиране на собствените й дейности.

4. Състав на информацията за Потребителите

4.1. Лични данни на потребителите:

(i) Данни, предоставени от Потребителите и минимално необходими за регистрация в Услугата: име, фамилия, номер на мобилен телефон;

(ii) Данни, предоставени от Потребителите и минимално необходими за поставяне на Реклама в Услугата: име и номер на мобилен телефон;

(iii) Данни, които стават достъпни за администрацията при разрешаване на Потребителя в Услугата чрез други Интернет ресурси (например имейл адрес);

(iv) Данни, предоставени допълнително от Потребителите по искане на Администрацията, изпратени до Потребителите в случай на съответна нужда, например, за да се предотвратят нарушения на правата и законните интереси на трети страни. Администрацията има право, по-специално, да поиска от Потребителя копие на документ за самоличност или друг документ, съдържащ името, фамилията, снимката на Потребителя, както и друга допълнителна информация, която по преценка на Администрацията ще бъде необходима и достатъчна за идентифициране на такъв Потребител и ще позволи премахване на злоупотребата и нарушаването на правата на трети страни.

4.2. Друга информация за потребители, обработвани от администрацията:

(i) стандартни технически и други данни, автоматично получени от Администрацията, когато Потребителят има достъп до Услугата и последващи действия на Потребителя в Услугата (местоположение в определен момент, IP адрес, тип операционна система на Устройството на Потребителя, секции от Услугата, посетени от Потребителя).

(ii) информация, допълнително публикувана от Потребителите в Услугата, включително снимки, коментари, друга информация за тях;

(iii) информация, получена в резултат на действията на Потребителя в Услугата;

(iv) информация, получена в резултат на действията на други Потребители в Услугата.

5. Обработка на информация за потребителите

5.1. Обработката на лични данни се основава на принципите на:

а) легитимността на целите и методите за обработка на лични данни;

б) добросъвестност;

в) съответствието на целите на обработване на лични данни с целите, предварително определени и декларирани по време на събирането на лични данни, както и правомощията на администрацията;

г) съответствие на обема и естеството на обработваните лични данни, методите за обработка на лични данни с целите на обработването на лични данни;

д) недопустимостта от комбиниране на бази данни, съдържащи лични данни, създадени за несъвместими цели.

5.2. Условия и цели на обработка на лични данни. Администрацията обработва личните данни на Потребителя, за да изпълни Лицензионното споразумение, сключено между Потребителя и Администрацията.

5.3. Събирането на личните данни на Потребителя се извършва в Услугата при регистрация и / или упълномощаване, както и когато Услугата се използва от Потребителя и / или Потребителят по негова инициатива прави допълнителна информация за себе си, използвайки инструментите на Услугата. Лични данни, предвидени в буква 4.1), подточка i). от настоящите правила се предоставят от Потребителя и са минимално необходими при регистрация в Услугата. Лични данни, предвидени в параграф 4.1, алинея (iii). от настоящите правила се предоставят от Потребителите в изключителни случаи след получаване на искане от Администрацията. Всяка друга информация за Потребителя, включително тази, предвидена в точка 4.2. от настоящите правила се предоставя допълнително от Потребителя по собствена инициатива.

5.4. Личните данни на потребителите се съхраняват изключително на електронни носители и се обработват с помощта на автоматизирани системи, освен ако автоматичната обработка на личните данни е необходима във връзка с прилагането на законовите изисквания.

5.5. Личните данни на Потребителя не се прехвърлят на трети страни, с изключение на случаите, изрично предвидени в настоящите правила, Лицензионното споразумение или приложимото законодателство.

Администрацията може да прехвърля информация за Потребителите (включително трансграничен трансфер на територията на чужди държави, които осигуряват адекватна защита на правата на субектите на лични данни), включително техните лични данни, на трети лица, които са Потребители (с цел да се осигури възможността за използване на Услугата в предоставената сума директно от неговата функционалност и архитектура и изпълнение на задълженията на Администрацията в съответствие с Лицензионното споразумение) и на контрагентите на Админис нистрация. Предоставянето на тази информация на контрагентите на Администрацията е възможно, при условие че прехвърлянето на тази информация е необходимо, за да се гарантира функционирането на Услугата и да се осигури на Потребителя достъп до нейната употреба, както и при условие че

5.6. Личните данни на Потребителя се изтриват от Услугата, когато Администрацията премахне информацията, публикувана от Потребителя, както и Личния акаунт на Потребителя по искане на Потребителя или по негова собствена инициатива в случаите, предвидени в Лицензионното споразумение. След премахването на личните данни на Потребителя от Услугата, Администрацията ги съхранява на своите електронни носители за периода, установен от законодателството на Република България. След този период личните данни се унищожават от Администрацията.

6. Права и задължения на Потребителите

6.1. Потребителите имат право на:

6.1.1. да предоставят безплатен, безплатен достъп до публикуваната от тях информация за себе си чрез запознаване с нея в личния си акаунт в Услугата;

6.1.2. независимо направете промени и корекции на информация за себе си в личния си акаунт в Услугата, при условие че такива промени и корекции съдържат подходяща и надеждна информация;

6.1.3. въз основа на искане за получаване на информация от администрацията относно обработката на лични данни.

6.2. Потребителят разбира, че Сервизният интерфейс предполага, че част от информацията за Потребителя ще бъде достъпна за други Потребители на услуги и потребители в Интернет.

6.3. Администрацията не носи отговорност за разкриването на личните данни на Потребителя от други Потребители на услуги и интернет потребители, които са получили достъп до такива данни. Администрацията препоръчва на Потребителите да поемат отговорен подход към решаването на проблема с количеството информация за себе си, публикувана в Услугата.

6.4. Потребителят разбира, че при изтриване на лични данни (друга потребителска информация) от личния акаунт на Потребителя или при изтриване на личния акаунт на Потребителя от Услугата може да бъде запаметена информация за Потребителя, копирана от други Потребители.

7. Мерки за защита на информацията за Потребителите

7.1. Администрацията предприема технически и правни мерки, за да гарантира защитата на личните данни на Потребителя от неоторизиран или случаен достъп до тях, унищожаване, промяна, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия.

7.2. За упълномощаване в Услугата се използват данните за вход на потребителя (Потребителско име и парола) посочени от Потребителя при Рагистрация в сайта. Отговорността за безопасността на тази информация е на Потребителя. Потребителят няма право да прехвърля собствените си данни за вход , на трети страни, а също така е длъжен да предприеме мерки за гарантиране на тяхната поверителност. Потребителят също има право да упълномощава в Услугата чрез своя акаунт, създаден в рамките на други интернет ресурси, разрешение чрез което е достъпно като част от Услугата.

8. Обжалвания на потребителите

8.1. Потребителите имат право да изпращат своите искания до Администрацията, включително исканията относно използването на личните им данни, предвидени в точка 6.1.3 от настоящите правила, чрез формата за обратна връзка.

8.2. Заявката, изпратена от Потребителя, трябва да съдържа следната информация:

номер на основния документ за самоличност на Потребителя или неговия представител;

информация за датата на издаване на посочения документ и издаващия орган;

информация, потвърждаваща участието на Потребителя във взаимоотношенията с Администрацията (по-специално Потребителско име, използван от Потребителя като негов вход за достъп до Услугата);

Подпис на Потребителя или негов представител.

8.3. Администрацията е длъжна да разгледа и изпрати отговор на заявката на потребителя в рамките на 30 дни от получаването на заявката.

8.4. Цялата кореспонденция, получена от Администрацията от Потребители, се отнася до ограничена информация и не се разкрива без писменото съгласие на Потребителя. Личните данни и друга информация за Потребителя, изпратил заявката, не могат да бъдат използвани без специалното съгласие на Потребителя, освен да отговорят на темата на получената заявка или в изрично предвидени от закона случаи.